Regulamin

REGULAMIN ZAJEĆ GRUPOWYCH/INDYWIDUALNYCH W PIWNICY ROZMAITOSCI

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów/ Uczestników zajęć grupowych i indywidualnych w Piwnicy Rozmaitości –nazwanej Klubem

1. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach zaplanowanych zajęć –grafik oraz w soboty i niedzielę – warsztaty i imprezy okolicznościowe .

2. Aby zostać Członkiem Klubu należy wykupić karnet na zajęcia grupowe.

3. Członkami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zostać Członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Wejście i korzystanie z usług Klubu następuje po okazaniu ważnego karnetu lub po opłaceniu wejścia jednorazowego (na określone zajęcia). Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik.

5. Opłata za jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez Klub zajęć.

6. Karnety ważne są 30 dni licząc od daty zakupu karnetu.

7. Karnety Klubowe są imienne.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się na nie pod warunkiem posiadania ważnego karnetu. Na zajęcia fitness zapisujemy się przez Messengera Piwnica Rozmaitości, telefonicznie pod numerem telefonu 608 131 221 lub osobiście podczas wizyty w klubie.

9. Na zajęcia fitness zapisujemy się na cały miesiąc z góry.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć.

11. Zajęcia fitness można dwukrotnie odwołać na minimum 3 godziny przed planowanym treningiem. W przypadku braku anulowania obecności wejście uważa się jako wykorzystane. Odwołane zajęcia można dwukrotnie w miesiącu odrobić na dowolnych innych zajęciach w okresie wykupionego karnetu pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

11a. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku braku minimalnej liczby osób zapisanych na zajęciach. Minimalna liczba osób wymaganych do odbycia zajęć to 4 osoby zapisane z ważnymi karnetami lub z góry opłaconym wejściem jednorazowym. W przypadku odwołania zajęć Klient z ważnym karnetem na wejścia ma prawo odrobić zajęcia w dowolnym terminie ale przed upływem ważności karnetu.

12. W przypadku choroby Klubowicza, uniemożliwiającej wizytę w klubie, jest możliwość zawieszenia karnetu, za okazaniem oświadczenia lekarskiego. Klub zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.

13. Instruktorzy decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń i wyposażenia.

14. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.

15. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu. (patrz punkt 11a)

16. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.